Budapesti iroda: 1135 Budapest, Lehel utca 61.

Adatkezelési Távékoztató

Letölthető PDF formátumban

1. Adatkezelési tájékoztató célja

A Yazoo-Systems Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft (továbbiakban „adatkezelő”) kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelveink folyamatosan elérhetőek a www.yazoo.hu címen, valamint nyomtatott formában, irodánkban, a következő címen: 1135 Budapest, Lehel út 61.
Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Yazoo-Systems Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Adatkezelő adatai

  • Név: Yazoo-Systems Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft
  • Székhely: 2112 Veresegyház, Kodály Zoltán utca 33.
  • Cg szám: 13 09 173813
  • Adószám: 22609315-2-13
  • Email cím: [email protected]

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

3. Érintett kategóriák

A Felek közötti együttműködés során jelenleg illetve a jövőben az alábbi adatvédelmi kategóriák lehetnek érintettek. Kérjük, hogy jelölje az Önre vonatkozóakat.

Szerződő partnerMunkavállaló
NévMunkavállalói személyazonosító adatok (név, anyja neve, születési hely és idő…), lakcím adatok
Székhely, telephelyAdóazonosító, TAJ szám
CégjegyzékszámMunkavállalói azonosítók (SZTSZ szám, Univaz)
Email címMunkahelyi elérhetőség (telefonszám, email)
TelefonszámEgyéb munkavállalói személyes adatok (bankszámla sz., állampolgárság, szig/útlevél szám, erkölcsi bizonyítvány, munkakép.csökk, rokkantság…)
BankszámlaszámIskolai végzettség adatok (érvényesség ideje, intézmény, végzettség, szakképzettség, nyelvismeret…)
Kapcsolattartó (név, telefonszám)Gyermekek, hozzátartozók adatai (név, születési hely idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító, TAJ )
AdószámMunkaviszony alapadatok (mv. kezdete, elismert munkaviszony kezdete, próbaidő, határozott, határozatlan munkaviszony, munkakör…. )
Díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő
adatok
Munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb adatok (pozíció helyettesítés, helyettesített személy, besorolás, bérrendszer, teljesítményösztönző és %, humánbizt. kategória, összeférhetetlenségi adatok)
Számlázási adatokMunkavédelmi adatok (orvosi alkalmassági vizsgálatok, képzés, oltások, kockázatértékelés, védőruha, védőeszköz, baleset…)
IP címekSzervezeti (vállalat, irányítási terület, szerevzeti egységek neve), telephely adatok (telephely város, cím)
Hálózati azonosítókMunkaidő adatok
Egyéb szerződéses adatokBérek, bérjellegű kifizetések (prémium, jutalék, jutalom…)
Megrendelésekben található, megrendelővel kapcsolatos adatokBéren kívüli juttatások
Belépésre jogosító okmány azonosítójaAdók, járulékok, adókedvezmények
Hálózati forgalmi adatokLetiltások, levonások
Technikai mérési adatok, készülékparaméterekTB adatok
egyébegyéb

4. Adatok tárolásának időtartama

Adatait addíg tároljuk, amíg vissza nem vonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

5. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt érthető és könnyen hozzáférhető formában közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

5.2. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy valamennyi lényeges információkhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk például az adatkezelés célja, érintett adatok kategóriái és érintett jogai

5.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

5.4. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

5.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, vagyis az adatokat csak tárolja, azokat csak az érintett hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben használhatja fel.

5.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.7. Panasztétel joga

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, akkor Ön panaszt tehet a Nemzeti Adtavédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Hatóság elérhetősége:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Telefon: [email protected]
Honlap: http://www.naih.hu

6. Adatkezelés alapelveiként szolgáló hatályos jogszabályok

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)